VANL-TCW filmpjes

 

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV. Samen met Collectief Rivierenland.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

  

 

Het Rivierengebied is de moeite waard .....

  

  

BoerderijEducatie

Boerderij-educatie Rivierenland is een initiatief dat basisschoolklassen in het Rivierenland en de steden eromheen een educatief lesprogramma op de boerderij wil laten volgen. 
Door een rondleiding over het agrarisch bedrijf en en diverse opdrachten binnen én buiten kunnen de kinderen zelf beleven waar hun voedsel vandaan komt, de smaak van het voedsel en de verschillende voedselsoorten en de relatie met de eigen gezondheid. Tot slot ervaren de leerlingen de rol van het agrarisch bedrijf in natuur-, landschap- en waterbeheer. Een belevenis waarvan het leerresultaat zeker lang zal blijven!

 

  

Project Landschapsbeheer

Landschapsbeheer is het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren, al dan niet in het kader van doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer of anderszins zijn vastgelegd. Het doel van landschapsbeheer is het behouden, herorganiseren en nieuw ontwikkelen van de landschappelijke kwalititeit. Daarbij kan het gaan om flora, fauna, landschapselementen zoals heggen, poelen of een bijzonder verkavelingspatroon. Het kan er ook om gaan bepaalde landschapstypen te behouden, zoals heidelandschappen, rietlandschappen en boomgaarden.

  

 

 Project Hoogstamfruit

In oktober 2016 is de afdeling Hoogstamfruit Rivierenland opgericht als onderafdeling van VANL- TCW. De doelstelling is met name het instand houden van oude fruitrassen, het behoud van hoogstamboomgaarden in het landschap van Rivierenland en het stimulieren van nieuwe aanplant. Daarnaast zal het bestuur particulieren, bedrijven en gemeente(overheden) adviseren over allerlei onderwerpen die te maken hebben met hoogstamfruit. Per 15 november 2016 heeft de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland het SKAL-certificaat gekregen. Skal Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

 

 

Project Boerenlandvogels

Het beheer van weidevogelgebieden is in handen van agrarische natuurverenigingen boeren en natuurbeschermingsorganisaties. Gebiedsgericht samen te werken en contracten af te sluiten met de overheid om het beheer van gras- en bouwland af te stemmen op het voorkomen van weidevogels. Vele vrijwilligers gaan elk voorjaar weer het land in om in goed overleg met boeren nesten van weidevogels te beschermen tegen sneuvelen door landbouwactiviteiten. Nestbescherming is de band met het platteland weer aanhalen, gezond buiten bezig zijn en weidevogels van dichtbij meemaken.