Heesseltsche Uiterwaarden

 

 

 

 <          Naar de website van de Heesseltsche Uiterwaarden          > 

 

 

Het gebied van de Heesseltsche Uiterwaarden bevindt zich aan de noordoever van de Waal, tussen de dorpen Heesselt en Opijnen. het is 386 ha groot en wordt in het zuiden begrensd door de Waal een aan de noord-, oost- en westzijde door de winterdijk. Het gebied kenmerkt zich door een open agrarisch landschap, met in het oostelijk deel twee grote zandwinplassen en een voormalig steenfabrieksterrein met insteekhaven. In het noorden en noordwesten bevinden zich diverse plassen en bestaande strangen omringd door ooibos. In het meest westelijk deel ligt een meestromende nevengeul: de Geul van Opijnen. In het gebied staan enkele buitendijkse woningen en er liggen wegen en wandelpaden. Door middel van een sluisje in de zomerkade kan water aan- en afgevoerd worden naar de uiterwaardvlakte tussen de winterdijk en de kade. ter hoogte van de oever van de Waal liggen kribben en een langsdam.


Wat is de taak van de VANL-TCW

Sinds 1 januari 2014 heeft de VANL-TCW het beheer gekregen over de Heesseltsche Uiterwaarden. Een beheer wat door Staatsbosbeheer, in overeenstemming met diverse andere partijen (SBB, de Gemeente Neerijnen(opgegaan in de gemeente West Betuwe), Rijkswaterstaat) is vastgesteld. Dit beheer is geregeld in het beheersplan, een omvangrijk document wat aangeeft op welke plaats, welke beheerstaken nodig zijn. De VANL-TCW is hiervan de uitvoerende instantie, die deze beheertaken zal moeten uitvoeren. Dit betekend dat de VANL zelf geen invloed heeft op de beheersdoelen, maar als uitvoerende organisatie de werkzaamheden uit het beheerplan op zal pakken. 
De pachters in de uiterwaarden, die hun percelen pachten van Staatsbosbeheer zijn door onze coördinator bezocht. Met hen zijn op basis van de beheersdoelen op kun percelen afspraken gemaakt over het gebruik van die percelen.
Inzake het beheer en onderhoud van de overblijvende gronden is een plan van aanpak in wording, wat in de eerste maanden van dit jaar gestalte zal krijgen, ook gebaseerd op het beheerplan.


Ruim 200 ha van de Heesseltsche Uiterwaarden is bestemd als dynamische riviernatuur: geulen, strangen, moeras, ooibos, ruigte en graslanden. Hier hebben we jaarrondbegrazing met runderen en paarden. De eigenaren Staatsbosbeheer en Rijkwaterstaat zullen het beheer uitvoeren op basis van het overeengekomen beheerplan en laten dit uitvoeren door de VANL-TCW.  Het eigendom van Rijkswaterstaat ligt vooral langs de oeverzone en in de nevengeulen van de Waal.    

 

Het begrazingsgebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. Op de borden bij de ingangen zijn de ‘huisregels’ vermeld welke gelden in het gebied. Een van deze regels is dat honden alleen aangelijnd welkom zijn. Dit om verstoring en onveilige situaties met het aanwezige vee en wild te voorkomen.