ANLB
Boeren en natuur gaan heel goed samen 

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2023

 

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we afspraken gaan maken voor de nieuwe periode. Deze gaat van start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2028.

Het ANLb-budget is beperkt. Dat betekent dat we als Collectief Rivierenland  soms ook nee moet zeggen tegen gewenste maatregelen. We kiezen daarbij altijd voor maatregelen en percelen waarvan we denken dat deze het meest bijdragen aan de biodiversiteit.

 

Nieuw GLB

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Specifiek voor ANLb-deelnemers zijn daarin de Grondgebonden regelingen relevant. Voor elke hectare subsidiabele grond kunt u een basispremie krijgen als u voldoet aan de conditionaliteiten. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan de eco-regeling.

Collectief Rivierenland heeft geen formele rol in het adviseren over het GLB en de eco-regeling. Tegelijk hebben uw keuzes voor de eco-regeling invloed op het ANLb en andersom. Er ontstaat overlap tussen ANLb-activiteiten en eco-activiteiten. U moet bij beide regelingen voldoen aan de conditionaliteiten. Maar voor de eco-regeling voert u eco-activiteiten uit en in het ANLb doet u beheeractiviteiten. U vraagt zich misschien af of de bufferstrook op uw bedrijf onder eco-regeling of ANLb valt. Of onder beide. En misschien hoe u beide regelingen het beste combineert, en of u aan beide regelingen mee wilt doen. Meer informatie inclusief een rekentool vindt u hierover op de website van RVO.

 

Wat is agrarisch natuurbeheer?

Het agrarisch gebied is een belangrijk leefgebied voor veel soorten planten en dieren. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen is de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het leven geroepen. Collectief Rivierenland draagt zorg voor de uitvoering van deze regeling in het Gelderse rivierengebied. Dit doen wij in opdracht van de RVO, de provincie Gelderland en de waterschappen.

Het doel van het ANLb is de instandhouding van specifieke soorten van het agrarische landschap. Dit kan gaan om weide- en akkervogels zoals de grutto, de kievit en de patrijs maar ook om amfibieën en vissen zoals de kamsalamander, de rugstreeppad en de grote modderkruiper. Met de subsidieregeling proberen wij het biotoop van deze soorten te optimaliseren. Dit vraagt doorgaans om specifieke vormen van beheer. Dit kan gaan om aangepast maaibeheer, een specifieke vorm van onderhoud van landschapselementen of het opbrengen van ruige stalmest.

Dit vraagt doorgaans extra werk van de grondeigenaar. Hiervoor sluiten wij voor een periode van zes jaar beheercontracten af met de beheerder (boeren, landgoedeigenaren en burgers). Tijdens deze periode voert de grondeigenaar het beheer uit, waarvoor het collectief jaarlijks een financiële vergoeding uitkeert. Goed voor de natuur en goed voor de grondeigenaar.

 

Samenwerken

Om het agrarisch natuurbeheer uit voeren, werken wij nauw samen met de agrarische natuurverenigingen (ANV’s). De ANV’s hebben een breed lokaal netwerk en zijn verankerd in het gebied. Door deze nauwe samenwerking kunnen wij als collectief als intermediair fungeren tussen beleid en de uitvoering in het veld. Wij zijn een professionele organisatie met een groot provinciaal en landelijk netwerk maar ook lokaal geworteld in de streek.

 

Wilt u meedoen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer?


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u dat aangeven bij onze coördinator Jan Boon.

Voor het verwerken van uw aanmelding of het geven van advies maakt de VANL-TCW kosten. U bent daarom verplicht om lid te worden van de VANL-TCW. 

 

 

           <<< Veel meer informatie op de website van Collectief Rivierenland >>>