PlasDras-percelen

 

 

In de gebieden van VANL-TCW realiseren we samen met de boer een nieuw plasdras perceel. Het weiland wordt weer vochtig, met natte plekken en de bodem wordt weer zacht. De VANL-TCW stelt daarvoor een plasdraspomp/zonnepomp ter beschikking. Met behulp van de plasdraspomp zetten we het waterpeil tijdelijk omhoog op het perceel. Een plasdraspomp is een waterpomp die draait op zonne-energie, met behulp van zonnepanelen en een accu.

 

Met de plasdraspomp/zonnepomp wordt in het voorjaar water op het weiland gepompt waar dan natte plekken met ondiep water ontstaan en plekken met een natte modderige bodem. Daar kunnen de weidevogels veel gemakkelijker en veel meer voedsel vinden. Weidevogels hebben deze vochtige weilanden nodig. In de natte, zachte bodem kunnen de vogels met hun lange snavels goed in de grond naar voedsel zoeken. En bloemrijk en gevarieerde grasland, wat zo belangrijk is voor de weidevogels, groeit ook het best op een vochtige bodem.

 

 In het moderne boerenland wordt de grondwaterstand tijdens het broedseizoen van de weidevogels vaak laag gehouden, zodat het gras vroeg kan 

groeien en het land goed bewerkbaar is. Door lage grondwaterstanden wordt de bodem echter te droog en te weinig doordringbaar voor de snavels van de weidevogels. Zij kunnen hier nog maar moeilijk voedsel vinden. En door de lage grondwaterstand groeit het gras snel. Het is al gauw te eenvormig en te dicht begroeid voor de vogels. Daarom zijn nieuwe vochtige weilanden van groot belang voor het behoud van de weidevogels. Eén plasdrasperceel heeft invloed op een heel gebied. Meerdere agrarische bedrijven hebben hier profijt van.

      

 

 

Begin februari 2018 zijn 5 plasdraspercelen ingericht. Daarvoor draaien 10  plasdraspompen. Inmiddels (maart 2019) zijn er 8 plasdraspercelen met 17 zonnepompen. In maart 2021 12 plasdsraspercelen met 25 zonnepompen.

 

  

 

 


 

 

Waarom hoge peilen?


Een hoog waterpeil is om verschillende redenen gunstig voor weidevogels:

  • Bij een hoger waterpeil blijven bodemdieren (regenwormen) meer aan het oppervlak en zijn dus beter bereikbaar.
  • Een zachte (natte) bodem is beter doordringbaar voor de vogelsnavels.
  • Een hoog waterpeil zorgt voor een koude(re) grond, en remt zo de grasgroei. Dit geeft andere grassoorten, kruiden en bloemen meer de ruimte en daarmee een meer open structuur van het grasland.
  • Door de tragere grasgroei en de natte grond kun je later maaien en bemesten.

 

Meer informatie in de factsheet:

 

 Factsheet "Weidevogels & vernatting"

 

 

 

 

De VANL-TCW geeft boerenlandvogelbeheer toekomst