Waardman

 

  

 


 
.

Uiterwaardenbeheer vraagt om aandacht, samenwerking
en maatwerk. Collectief Rivierenland en de ANV's beheren
uiterwaarden met oog voor ecologie en maatschappelijke belangen.

 
   

 

De uiterwaarden waren eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering en werden gemeenschappelijk beheerd en onderhouden. Momenteel komen in de uiterwaard vele (nieuwe) functies en belangen samen. Naast waterveiligheid zijn dit onder andere landbouw, biodiversiteit, landschap, recreatie en delfstoffenwinning. Dit complexe netwerk vraagt per gebied om een andere benaderingswijze en aanpak. Kortom, maatwerk met oog voor de lokale omstandigheden en belangen.

  

 
Collectief Rivierenland en de Agrarische Natuurverenigingen:

Collectief Rivierenland is een organisatie die zich binnen het Gelderse rivierengebied inzet voor agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. Sinds 2016 voert het collectief voor het Rijk en de provincie Gelderland de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (ANLB) uit. Samen met 600 agrariërs beheren wij thans 2.800 hectare aan agrarische grond die met oog voor ecologie en landschap wordt beheerd. Wij werken hierbij nauw samen met de zes agrarische natuurverenigingen (ANV’s) binnen ons werkgebied. Hierdoor kunnen wij als regionale organisatie zorgen voor maatwerk en samenwerkingen op lokaal niveau. De ANV’s hebben ruime ervaring met het beheer en onderhoud van uiterwaarden. Namens grondeigenaren en kudde-eigenaren beheren zij reeds grote uiterwaardcomplexen. Hierbij zijn zij verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het werk maar ook voor de monitoring en het relatiemanagement. 
 

 
 
Belangrijke kenmerken van het Collectief Rivierenland en de ANV's:

• Professionele organisatie met een SNL-certificering voor borging van de kwaliteit van beheer, administratie en organisatie;
• Brede kennis van agrarische sector, natuurbeheer, gebiedsontwikkeling, relatiemanagement en datamanagement op perceelsniveau;
• Ruime ervaring met het praktische beheer van uiterwaarden voor grote grondeigenaren;
• Regionale en uniforme aansturing door een regiocoördinator en een ecoloog;
• Lokale verankering door de zes gebiedscoördinatoren die lokaal de belangen van het collectief behartigen;
• Ervaring met datamanagement op perceelsniveau (dashboard);
• Praktische en flexibele organisatie met breed regionaal en lokaal netwerk.

 

 

 

De VANL-TCW geeft de uiterwaarden meer toekomst .....

 

  

 

  Van Visie en beleid naar praktische uitvoering:

Collectief Rivierenland is actief langs de IJssel, de Rijntakken en de Maas. Onze huidige werkzaamheden worden regionaal voorbereid en afgestemd met de RVO, de provincie Gelderland en het waterschap. De lokale uitvoering van de werkzaamheden loopt via de zes gebiedscoördinatoren, die verbonden zijn aan een ANV. Door deze manier van werken kunnen wij eenvoudig de stap maken van visie en beleid naar de praktische uitvoering in het veld. 
 De Waardman:

Het tegenwoordige uiterwaardenbeheer vraagt om maatwerk, betrokkenheid en lokale samenwerking. Dit kan niet generiek, op afstand, georganiseerd worden. Dit vraagt om een persoon en organisatie die lokaal het beheer en onderhoud organiseren en coördineren. Iemand die zichtbaar en makkelijk te benaderen is en oog heeft voor lokale belangen en slimme samenwerkingen. Deze functie laat zich in onze ogen het best omschrijven als waardman. 
 Wat kunnen wij bieden?

Collectief Rivierenland en de ANV’s kunnen voor ons gehele werkgebied de werkwijze van ‘de waardman’ aanbieden. Binnen iedere ANV zijn één of meerdere waardmannen actief die een afgebakend gebied onder zijn/haar hoede hebben. Het collectief draagt zorg voor de aansturing, de kwaliteitsbewaking alsmede de verslaglegging. Namens het collectief is één persoon het eerste aanspreekpunt voor deze gehele opdracht. 

 

Samenwerking:

Het collectief levert graag als volwaardige samenwerkingspartner een bijdrage aan de inschrijving. Wij denken graag mee over een zo efficiënt mogelijke samenwerking en leveren een inhoudelijke bijdrage aan de inschrijvingsstukken. 

 

 

WAT DOET DE WAARDMAN?


Coördineert

• Kan maaiwerkzaamheden en begrazing door lokale partijen – kostenefficiënt – laten uitvoeren en maakt hierbij gebruik van bestaande structuren en samenwerkingen.
• Kan kleinschalig landschapsonderhoud door de ANV’s laten uitvoeren.
• Kan divers beheer en onderhoud – in opdracht van de hoofdaannemers – voorbereiden, coördineren en begeleiden. Signaleert • Kan beheer en onderhoud aan de assets van RWS

Signaleren

• Kan beheer en onderhoud aan de assets van RWS signaleren, monitoren en prioriteren.
• Kan op basis van de vegetatielegger een schouw uitvoeren.
• Kan toezicht houden in de uiterwaarden en rapporteert over calamiteiten en actualiteiten.

Communiceert

• Kan omwonenden en belanghebbenden informeren over beheer en onderhoud.
• Kan voor lokale partijen het eerste – makkelijk benaderbare – aanspreekpunt zijn voor vragen over de uiterwaarden.
• Heeft oog voor slimme samenwerkingen en rapporteert aan RWS.

Ecologische begeleiding

• Kan samen met de ecoloog van het collectief invulling geven aan de gewenste N2000 en GNN doelen op de gronden van RWS.
• Kan ecologische doelen en bijhorend beheer monitoren, evalueren en bijsturen.
• Kan samenwerkingsverbanden om ecologische doelen te behalen opzetten.