Doelstelling VANL-TCW

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuurlandschapsbeheer.

 

Bestuur:

  1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
  2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
  3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste tien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
  5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
  6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming met die voordrachten.
  7. Leden van de vereniging moeten zijn natuurlijke personen, woonachtig in het gebied en die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

 

Beloning bestuur:

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen wachtgeld- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

Download de statuten van de VANL-TCW:             >>> Statuten >>>