Landschapsbeheer algemeen

 

 

Landschapsbeheer is het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren, al dan niet in het kader van doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ordening, natuurbeheer of anderszins zijn vastgelegd.

 

Het doel van landschapsbeheer is het behouden, herorganiseren en nieuw ontwikkelen van de landschappelijke kwalititeit. Daarbij kan het gaan om flora, fauna, landschapselementen zoals heggen, poelen of een bijzonder verkavelingspatroon. Het kan er ook om gaan bepaalde landschapstypen te behouden, zoals heidelandschappen, rietlandschappen en boomgaarden.

 

Landschapsbeheer en natuurbeheer zijn niet strikt te scheiden. Net als bij natuurbescherming, kunnen de activiteiten van landschapsbescherming gericht zijn op behoud of ontwikkeling. Toch ligt het accent bij veel vormen van landschapsbeheer en -bescherming meer op het inpassen van actief menselijk ingrijpen.

 

In het Rivierengebied is de VANL-TCW een organisatie die samen met eventuele andere organisatie en overheden een grote rol speelt bij landschapsbeheer.